Jak pracujemy

 Jak pracujemy:

Polityka Środowiskowa

 Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz traktuje zagadnienie ochrony środowiska jako jedno z priorytetowych kwestii w swojej działalności.  Działając świadomie mamy wiedzę, iż wszelkie nasze działania przyczyniają się do stanu naszego środowiska a Polityka Środowiskowa stosowana w firmie, w tym działania naszych pracowników oraz innych współpracujących z nami firm, znacznie pomagają chronić środowisko naturalne oraz przyczyniają się do poprawy jego kondycji.  Czujemy się zobligowani do wykonywania wszelkich działań chroniących środowisko naturalne.  Oświadczamy, że Polityka Środowiskowa, jaką stosujemy w Fabryce Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz nawiązuje do reguł wymienionych poniżej:

- Prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami chroniącymi środowisko naturalne. 

- Ograniczamy stosowanie środków chemicznych, zarówno jak w komponentach stosowanych do wytworzenia produktów, tak w zabiegach naprawczych czy konserwacyjnych nasze produkty.  - Ograniczamy stosowanie środków chemicznych przeznaczonych do urządzeń produkcyjnych i pomieszczeń. 

- Racjonalne wykorzystujemy energię elektryczną, wodę i gaz.  - Inwestujemy w nowoczesne urządzenia o bardzo wysokiej efektywności energetycznej. 

- Kształcimy naszych pracowników i tym samym wspólnymi działaniami przyczyniamy się do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczenie zużycia papieru, paliw i energii elektrycznej. 

- Współpracujemy ze sprawdzonymi, świadomymi dostawcami.  - Używamy opakowań ekologicznych ograniczając emisję CO2.  - Ograniczamy ilości powstających odpadów.

 - Angażujemy pracowników na rzecz poprawy jakości i podnoszenia ich kompetencji w zakresie ochrony środowiska.

 - Odpowiednie warunki pracy jakie zapewniamy naszym pracownikom w połączeniu z permanentnym kształceniem wspiera cel efektywnego realizowania polityki ochrony środowiska.  Niniejsza polityka jest zrozumiała i stosowana w naszej firmie przez wszystkich pracowników i we wszystkich obszarach działań naszej firmy. 

Wszyscy pracownicy są zapoznani z Polityką Środowiskową naszej firmy, i są zobowiązani do jej przestrzegania.  Politykę Środowiskową zatwierdzili i wprowadzili w życie Współwłaściciele Fabryki Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz. Polityka została upubliczniona na stronie internetowej firmy www.kolor-plusz.pl

 Kodeks etyczny firmy 

Zamiarem kodeksu etycznego obowiązującego w Fabryce Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz jest modelowanie właściwych norm zachowania w pracy wewnątrz firmy oraz pomiędzy firmą a jej otoczeniem kierując się zasadami etycznymi. 

Swoboda zatrudnienia 

Pracownicy zatrudniani są dobrowolnie, nie tolerujemy pracy niewolniczej, w tym przymusowej, i przymusowej pracy więźniów. 

Pracownicy są uprawnieni do zakończenia stosunku pracy z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. 

Wolność jednoczenia się oraz wolność negocjacji grupowych dotyczących warunków pracy  Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz wyjątku prawo tworzenia i wstępowania do dowolnych związków zawodowych oraz prowadzenia zbiorowych negocjacji z pracodawcą. 

Pracodawca przyjmuje otwartą postawę wobec działalności związków zawodowych i ich działań organizacyjnych.  Przedstawiciele pracowników nie są dyskryminowani i mają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy.  W przypadkach, gdzie wolność zrzeszania się i prawo do zbiorowych negocjacji są ograniczone przez prawo, pracodawca nie utrudnia rozwoju zastępczych środków niezależnego, swobodnego zrzeszania się i prowadzenia negocjacji, ale taki rozwój ułatwia.  Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

Pracownikom zapewniane są bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy w danej branży i uwzględniające ewentualne zagrożenia. Podejmowane są odpowiednie działania mające na celu zapobieżenie wypadkom i uszczerbkom na zdrowiu w wyniku pracy, w związku z nią lub w jej trakcie, poprzez ograniczenie przyczyn zagrożeń występujących w środowisku pracy na ile tylko jest to możliwe.

Pracownicy otrzymują regularne udokumentowane szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia takie są przeprowadzane ponownie dla nowych i przeniesionych pracowników.  Zapewniony jest dostęp do czystych toalet i wody pitnej oraz, w miarę potrzeby, higienicznych miejsc do przechowywania żywności. 

Firma przestrzegająca Kodeksu uczyniła wyższego rangą przedstawiciela kierownictwa odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy.  Firma nie korzysta z pracy dzieci i ich nie zatrudnia  Fabryka Zabawek pluszowych Kolor-Plusz nie przeprowadza rekrutacji i nie zatrudnia dzieci do pracy.

Żadne dzieci i młodzież do lat 18 nie są zatrudniane także do pracy w nocy ani w warunkach niebezpiecznych.  Powyższe wytyczne i procedury zgodne z postanowieniami właściwych standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Polityka Antykorupcyjna

  Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz w swojej działalności kieruje się zasadą „żadnej tolerancji” dla czynności korupcyjnych we wszystkich płaszczyznach swojej działalności.  Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz zabrania wszelkich form korupcji i nie będzie utrzymywała relacji handlowych z jakimkolwiek podmiotem zaangażowanym w takie praktyki.  Zasada ta jest zgodna z przepisami prawa dotyczącymi korupcji, określonymi przez Kodeks karny.  Cel Polityki Antykorupcyjnej  Zamiarem wprowadzenia Polityki Antykorupcyjnej w Fabryce Zabawek pluszowych Kolor-Plusz jest działalność zgodna z obowiązującym prawem oraz zasadami etyki firmy.  Polityka ta ma za zadanie poszerzenia wiedzy pracowników w zakresie działań niezgodnych  z obowiązującym prawem. 

Przykładowe formy korupcji określone w Kodeksie karnym 

1. Łapownictwo, przekupstwo. 

2. Wymuszanie lub nakłanianie. 

3. Handel wpływami. 

4. Legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych 

Zgłaszanie nieprawidłowości  Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz działa w sposób przejrzysty, w przypadku zaistnienia sytuacji o podłożu korupcyjnym pracownik ma obowiązek zgłosić sprawę do Właścicieli Fabryki Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz.  W przypadku zaistnienia barier w sferze bezpośredniego działania sytuację może opisać i skierować pod  stosowne adresy mailowe

 Dodatkowo pisemnie można złożyć list/informację zaadresowaną imiennie na właścicieli i włożyć do skrzynki przy szatni w firmie.

W przypadku podejrzenia bądź wystąpienia działania korupcyjnego zgłaszający ma pełne prawo do zachowania anonimowości.  Zdarzenie to potwierdzone jest i zgłaszane odpowiednim organom państwowym. Kary za korupcję określa Kodeks Karny. 

W przypadku braku potwierdzenia wystąpienia korupcji, osoba, której dotyczy zdarzenie,  otrzymuje informację, że dany czyn nosił znamiona korupcji i sprawiał wrażenie czynu zabronionego.  Dostępność Polityki Antykorupcyjnej 

Upubliczniając Politykę Antykorupcyjną firmy zarówno nasi klienci jak i współpracujące z nami firmy mają możliwość zapoznania się z normami obowiązującymi w fabryce.  Każdy nowo zatrudniony pracownik zostaje zapoznany z Polityką Antykorupcyjną firmy.  Politykę Antykorupcyjną zatwierdzili i wprowadzili w życie Współwłaściciele Fabryki Zabawek  Pluszowych Kolor-Plusz Mirosław Łapczuk i Maciej Raczkowski Sp.J. Polityka została upubliczniona na stronie internetowej firmy www.kolor-plusz.pl .

Polityka Praw Człowieka

Podstawą Polityki są wartości mające na celu poszanowanie praw człowieka oraz zapobieganie sytuacjom, w których jakiekolwiek działania ze strony Fabryki Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz naruszałyby prawa i godność człowieka. Zgodnie z naszym Kodeksem etycznym działaniem swoim modelujemy właściwe normy zachowania w pracy wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Prowadząc interesy z naszymi klientami, partnerami, współpracownikami oczekujemy, że będą przestrzegać zasad biznesowych, także spójnych z zasadami naszej firmy. Bezwzględnie nie tolerujemy pracy przymusowej, nielegalnej, pracy dzieci, wszelkich przejawów dyskryminacji innych osób. 

Czujemy się zobligowani do zapewnienia bezpiecznych, uczciwych i zdrowych warunków pracy z zachowaniem i poszanowaniem godności człowieka. Dokładamy wszelkich starań, by środowisko pracy sprzyjało rozwojowi naszych pracowników. Wszyscy pracownicy niezależnie od stanowiska i pozycji w firmie wraz z kadrą nadrzędną firmy zobowiązani są do przestrzegania kodeksu etycznego oraz niniejszych zasad wymienionych w Polityce Praw Człowieka.

Wdrażanie polityki odbywa się poprzez wiele działań takich jak przestrzeganiu zasad praw człowieka, włączanie się w społeczne aktywności wpisujące się w przestrzeganie praw człowieka, możność zgłaszania naruszeń w kwestii braku respektowania praw człowieka, wzgląd na przestrzeganie praw człowieka w kontaktach z partnerami i współpracownikami biznesowymi, i klientami.  Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz zobowiązuje się do respektowania międzynarodowych zasad dotyczących praw człowieka i globalnych standardów pracy, w tym Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ i Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy w kwestii zasad i praw w miejscu pracy. 

Polityka praw człowieka jest uzupełnieniem innych dokumentów, w kwestii praw człowieka,  i zawartych w innych politykach, Kodeksach i regulaminie BHP.  Polityka praw człowieka jest realizowana przez Fabrykę Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz poprzez przestrzeganie reguł: 

Swoboda zatrudnienia  Pracownicy zatrudniani są dobrowolnie, nie tolerujemy pracy niewolniczej, w tym przymusowej, i przymusowej pracy więźniów. Pracownicy są uprawnieni do zakończenia stosunku pracy z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Wolność jednoczenia się oraz wolność negocjacji grupowych dotyczących warunków pracy Pracodawca przyjmuje otwartą postawę wobec działalności związków zawodowych i ich działań organizacyjnych.

Przedstawiciele pracowników nie są dyskryminowani i mają swobodę wykonywania funkcji przedstawicielskich w miejscu pracy. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy Pracownikom zapewni się bezpieczne i higieniczne środowisko pracy, odpowiadające aktualnemu stanowi wiedzy w danej branży i uwzględniające ewentualne zagrożenia. W szczególności zważając na zdrowie i życie pracowników firma ogranicza przyczyny zagrożeń występujących w środowisku pracy na ile tylko jest to możliwe.

Pracownicy są regularnie szkoleni w zakresie BHP, mają zapewniony dostęp do czystych toalet, wody pitnej, higienicznych miejsc przechowywania żywności, oraz warunki do spożywania w komfortowy sposób dla człowieka posiłków. Zakaz pracy dzieci Fabryka Zabawek pluszowych Kolor-Plusz nie przeprowadza rekrutacji i nie zatrudnia dzieci do pracy poniżej 15 roku życia.
Strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej X