Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności dot. Witryny internetowej w domenie: www.kolor-plusz.pl (zwana dalej „Witryną internetową”) i jest skierowana do każdej osoby korzystającej z Witryny internetowej (zwanej dalej jako „Użytkownik”) a określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników oraz zabezpieczenie danych osobowych (zwana jest także dalej „Polityką”).

 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników przy użyciu Witryny internetowej jest „Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Spółka jawna z siedzibą w Koszalinie (75-671) przy ul. Krawieckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000083055, NIP: 6691975108, REGON 330491005 (zwana dalej „Administratorem danych osobowych”).

 3. Użytkownik kontaktując się z Administratorem danych osobowych i/lub zapisując się do newslettera - przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres email).

 4. W przypadku kontaktu z Administratorem danych osobowych -  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na podejmowaniu czynności, na żądanie Użytkownika, zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Witryny internetowej, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).

 5. W przypadku subskrypcji newslettera (przesyłane przez Administratora danych osobowych drogą mailową informacje handlowe, marketingowe, reklamowe dot. Administratora danych osobowych) - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uzyskana uprzednio zgoda Użytkownika, zgodnie z postanowieniami  art. 6 ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.

 6. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub subskrypcji newslettera (do czasu cofnięcia zgody Użytkownika).

 7. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który wpisze adres email w udostępnione pole na Witrynie internetowej. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej subskrypcji. Z chwilą potwierdzenia zapisania się do newslettera dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej wysyłki newslettera pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem danych osobowych.

 8. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 3. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane (np. kontaktu z Użytkownikiem, wysyłki newslettera. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim,  bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

 9. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być także, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem danych osobowych, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Witryny internetowej, ewentualnie podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe.

 10. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 11. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 13. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Witryny internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 14. Witryna internetowa zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. serwisu społecznościowego Facebook), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Witryny internetowej oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 15. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej).W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.

 16. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych przekazanych Administratorowi danych osobowych podczas korzystania z Witryny internetowej, co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika ze zbioru danych osobowych.

 17. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce Kontakt na stronie www.kolor-plusz.pl
 

Strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej X